PHƯƠNG PHÁP LÀM DẠNG BÀI TẬP TRỌNG ÂM TIẾNG ANH TRONG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Góc chia sẻ
08/04/2023
2378 lượt xem bài viết

Trọng âm tiếng Anh vốn là phần kiến thức gây ra nhiều rắc rối cho người học. Trong đề thi tốt nghiệp THPT, điểm của các câu hỏi trọng âm sẽ chiếm 50% số điểm của phần ngữ âm tiếng Anh. Vậy làm thế nào để vượt qua dạng bài tập trọng âm tiếng Anh trong đề thi? Hãy tham khảo các phương pháp dưới đây của OEA Vietnam nhé!

1. Đối với dạng bài tập trọng âm tiếng Anh với từ có 2 âm tiết

Em cần ghi nhớ các quy tắc sau khi làm các dạng bài tập trọng âm tiếng Anh với từ có 2 âm tiết:

– Quy tắc 1: Đa số động từ có 2 âm tiết, trọng âm được nhấn vào âm tiết thứ 2. Ví dụ: allow /əˈlaʊ/, destroy /dɪˈstrɔɪ/, collect /kəˈlekt/,…

Tuy nhiên vẫn có các trường hợp ngoại lệ, động từ 2 âm tiết lại nhấn trọng âm ở âm tiết thứ nhất. Ví dụ: listen /ˈlɪs.ən/, shorten /ˈʃɔːr.tən/, finish /ˈfɪn.ɪʃ/,…

– Quy tắc 2: Đối với danh từ và tính từ có 2 âm tiết, thường thì trọng âm sẽ nhấn vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: angel /ˈeɪn.dʒəl/, lovely /ˈlʌv.li/, helmet /ˈhel.mət/,…

– Quy tắc 3: Với những từ vừa là danh từ vừa là động từ, nếu là danh từ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất, còn nếu là động từ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2.

Ví dụ: 

– Permit (v) /pəˈmɪt/: Cho phép; (n) /ˈpɜː.mɪt/: Giấy phép

– Present (v) /prɪˈzent/: Thuyết trình; (n) /ˈprez.ənt/: Món quà

Tuy nhiên cũng có các trường hợp ngoại lệ như visit /ˈvɪz.ɪt/, promise /ˈprɑː.mɪs/,.. trọng âm luôn rơi vào âm tiết thứ nhất, reply /rɪˈplaɪ/…: trọng âm luôn rơi vào âm tiết thứ 2.

– Quy tắc 4: Danh từ và tính từ chứa nguyên âm dài ở âm tiết thứ hai thì trọng âm sẽ rơi vào chính âm tiết đó. Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/…

– Quy tắc 5: Các từ chỉ số lượng có đuôi -teen sẽ nhấn trọng âm vào đuôi đó, ngược lại đối với các từ có đuôi -y thì trọng âm sẽ nhấn ở âm tiết đầu tiên. Ví dụ: fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/,…

Nắm vững quy tắc để xử lý dạng bài tập trọng âm tiếng Anh
Nắm vững quy tắc để xử lý dạng bài tập trọng âm tiếng Anh

2. Đối với dạng bài tập trọng âm tiếng Anh với từ có 3 âm tiết trở lên

Với dạng bài tập trọng âm tiếng Anh với các từ có 3, 4,… âm tiết trở lên, có một số quy tắc mà em cần ghi nhớ như sau:

– Quy tắc 1: Nếu từ có đuôi -IC, -ICS, -IAN, -TION, -SION thì nhấn trọng âm vào âm tiết ngay trước nó. Ví dụ: decision /dɪˈsɪʒ.ən/, electrician /ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/, republic /rɪˈpʌb.lɪk/…

– Quy tắc 2: Nếu từ có đuôi: -ADE, -EE, -ESE, -EER, -OO, -IQUE thì nhấn trọng âm vào chính các âm này. Ví dụ: Vietnamese /ˌvjet.nəˈmiːz/, refugee /ˌref.juˈdʒiː/, questionnaire /ˌkwes.tʃəˈner/,…

– Quy tắc 3: Hầu hết các từ tận cùng là: -AL, -FUL, -Y thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. Ví dụ: ability /əˈbɪl.ə.t̬i/, mineral /ˈmɪn.ər.əl/, beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/,…

– Quy tắc 4: Không nhấn trọng âm vào các tiền tố như UN-, IM-, IN-, IR-, DIS-, RE-, OVER-, UNDER-,… Ví dụ: illegal /ɪˈliː.ɡəl/, unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/, unable /ʌnˈeɪ.bəl/,… 

– Quy tắc 5: Các từ kết thúc là đuôi -EVER thì trọng âm nhấn chính vào âm đó. Ví dụ: however /ˌhaʊˈev.ər/, whoever /huːˈev.ər/,…

– Quy tắc 6: Hầu hết các từ tận cùng là các đuôi: -TY, -CY, -PHY, -ICAL thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên. Ví dụ: physical /ˈfɪz.ɪ.kəl/, critical /ˈkrɪt̬.ɪ.kəl/, photography /fəˈtɑː.ɡrə.fi/,…

3. Một số câu hỏi bài tập trọng âm tiếng Anh trong đề thi tốt nghiệp THPT

Để làm tốt dạng bài tập trọng âm tiếng Anh này, em không thể chỉ học thuộc quy tắc. Có khá nhiều ngoại lệ có thể đánh lạc hướng em trong đề thi. Vì vậy, hãy cố gắng luyện tập thật nhiều, kiểm tra đáp án kỹ càng và ghi nhớ lỗi sai để rút kinh nghiệm nhé.

Dưới đây là một số câu hỏi trọng âm để em luyện tập:

1. A. adorable B. ability C. impossible D. entertainment
2. A. engineer B. corporate C. difficult D. different
3. A. popular B. position C. horrible D. positive
4. A. selfish B. correct C. purpose D. surface
5. A. permission B. computer C. million D. perfection
6. A. scholarship B. negative C. develop D. purposeful
7. A. ability B. acceptable C. education D. hilarious
8. A. document B. comedian C. perspective D. location
9. A. provide B. product C. promote D. profess
10. A. different B. regular C. achieving D. property
11. A. education B. community C. development D. unbreakable
12. A. politics B. deposit C. conception D. occasion
13. A. prepare B. repeat C. purpose D. police
14. A. preface B. famous C. forget D. childish
15. A. cartoon B. western C. teacher D. theater
16. A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan
17. A. scientific B. ability C. experience D. material
18. A. complain B. luggage C. improve D. forgive
19. A. offensive B. delicious C. dangerous D. religious
20. A. develop B. adjective C. generous D. popular

 

KẾT

Qua bài viết trên, OEA Vietnam mong rằng các em sẽ học được cách để xử lý dạng bài tập phát âm tiếng Anh trong đề thi tốt nghiệp THPT chính xác nhất. Đừng quên luyện tập và rút kinh nghiệm nhé!

———————————————

Kết nối với OEA Vietnam và cùng học tiếng Anh tại: