TKT

Teaching Knowledge Test

TKT (Teaching Knowledge Test) là bài thi về kiến thức giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên của Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge (Cambridge English Language Assessment). Tham gia kỳ thi TKT giúp giáo viên tăng thêm sự tự tin và cải thiện triển vọng nghề nghiệp bằng cách tập trung vào những kiến thức giảng dạy cốt lõi cần thiết cho giáo viên dạy tiếng Anh bậc tiểu học, trung học hoặc người lớn trên toàn thế giới. Bài thi TKT sẽ giúp thí sinh hiểu:

  • Các phương pháp giảng dạy khác nhau.
  • Ngôn ngữ giảng dạy.
  • Cách sử dụng các nguồn tài nguyên phục vụ cho giảng dạy.
  • Những khía cạnh quan trọng trong kế hoạch bài giảng.
  • Các phương pháp quản lý lớp học phục các nhu cầu khác nhau.

Bài thi TKT bao gồm 03 Module, cụ thể như sau:

 

Module

Tiêu đề Thời gian Dạng thức
Module 1 Ngôn ngữ và kiến thức nền tảng về học và dạy ngôn ngữ 1 giờ 20 phút Ba phần với 80 câu hỏi khách quan
Module 2 Kế hoạch bài giảng và sử dụng tài nguyên phục vụ dạy ngôn ngữ  

1 giờ 20 phút

Hai phần với 80 câu hỏi khách quan
Module 3 Quản lý quá trình dạy và học 1 giờ 20 phút  

Hai phần với 80 câu hỏi khách quan

Mỗi Module được đánh giá độc lập. Thí sinh nhận được chứng chỉ của từng Module.

Điểm tối đa của mỗi Module là 80, mỗi câu hỏi được tính 1 điểm. Kết quả của thí sinh được thể hiện qua 4 Band điểm như sau:

        Band Thí sinh tại trình độ này thể hiện
      1 Kiến thức giới hạn về các phần nội dung trong TKT
      2 Cơ bản, ngoài kiến thức hệ thống của các phần nội dung TKT
      3 Kiến thức rộng và sâu về các phần nội dung TKT
      4 Kiến thức vững và phong phú về các phần nội dung TKT

Đề thi mẫu

Tải bài thi mẫu TKT tại: http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/tkt/prepare-for-tkt/

Lưu ý khi làm bài thi TKT

Thí sinh có thể viết vào phiếu câu hỏi trong quá trình làm bài thi. Tuy nhiên những nội dung này sẽ không được chấm điểm. Thí sinh phải viết đáp án vào phiếu trả lời.

Thí sinh phải viết câu trả lời trên phiếu trả lời bằng bút chì. Phiếu trả lời được viết bằng bút mực sẽ không được chấm bởi hệ thống máy tính.

Thí sinh sẽ được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng.

Kết quả của thí sinh sẽ được tính theo band điểm 4. Thí sinh sẽ nhận được chứng nhận về kết quả thi cho module thí sinh tham gia. Bài thi TKT không đánh giá thí sinh trượt hoặc đỗ kỳ thi.

Tài liệu luyện thi

Các thí sinh có thể lựa chọn một số tài liệu bổ trợ do Nhà xuất bản Đại học Cambridge và Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge phối hợp thực hiện:

  • TKT Course Modules 1,2, and 3
  • TKT Course CLIL Module
  • TKT Course KAL Module

Chi tiết tham khảo tại http://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/teaching-qualifications/tkt/prepare-for-tkt/